Brandwijk Coaching

Brandwijk-Coaching verzorgd voor professionals en organisaties de mogelijkheid tot begeleide intervisie.

Begeleide intervisie

De meest effectieve intervisie is de begeleide intervisie.

Het voordeel van begeleide intervisie is dat een externe de rode draad in de gaten houdt en de afgesproken kaders bewaakt zonder emotioneel betrokken te raken. Mijn uiteindelijk doel is de groep zelfredzaam te maken. Zelfredzaam wil zeggen dat de intervisiebegeleider ernaar streeft dat de intervisiegroep na 5-6 bijeenkomsten zelfstandig verder kan. Het team of de groep zal meer eigenaarschap en vertrouwen ervaren en met voldoende vaardigheden de intervisie methodes zelfstandig kunnen toepassen.

Voorafgaand aan de begeleide intervisie biedt Brandwijk-Coaching een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek aan. Wij hechten er belang aan dat het klikt tussen de organisatie, de deelnemers en de begeleider. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een waardevolle constructieve samenwerking tijdens de intervisie.

De externe begeleider heeft vooral een stimulerende, coachende en bijsturende rol. Hij vormt een objectief klankbord en kan omgaan met de verschillende krachtenvelden en belangen tijdens de begeleide intervisie.

Intervisie- Brandwijk Coaching

Wat is intervisie eigenlijk?

Intervisie is een manier om je eigen deskundigheid te bevorderen. Door samen met collega’s of andere professionals uit je werkgebied met elkaar mee te denken over vraagstukken uit eigen werksituaties. Dit meedenken gebeurt door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode.

Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, een open houding en zelfreflectie, werk je samen aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Dit doen we door middel van het onderzoeken naar ‘onderstromen’ en ‘blinde vlekken’ die we allen vaak onbewust doorleven. De methode helpt op een gestructureerde manier bewust te onderzoeken wat onze overtuigingen en interpretaties zijn. Vandaaruit ga je tijdens de intervisie opzoek naar jouw krachtbronnen, kwaliteiten en ideeën om zodoende vanuit een oplossingsgerichte houding de dilemma’s te benaderen.

Intervisiemethoden

Er zijn meerdere methoden van intervisie die ingezet kunnen worden. Het beoogde resultaat en ontwikkeldoelen bepalen welke methode het meeste rendement brengt. In overleg met betrokkenen bepaal we samen welke methode(n) gebruikt zal worden.

Een greep uit de intervisie methode.

Brandwijk Coaching - INtervisie

Doel van intervisie

Begeleide intervisie kan ingezet worden ter ondersteuning van een groep collega’s of andere professionals. Tijdens de bijeenkomsten kan ieder groepslid bij toerbeurt een praktijksituatie inbrengen die men als lastig ervaren. De groep zal ondersteuning bieden door onder anderen de inbrenger te helpen de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Daarnaast te bevragen op essentiële onderwerpen uit de casus of samen met de inbrenger te onderzoeken welke (voor)oordelen, normen, waarden of idealen van de inbrenger hier in het geding zijn.

Voor de inbrenger kan dit mooie input zijn om vervolgens een alternatieve aanpakken te bedenken.

Intervisie - Brandwijk Coaching

De verwachte effecten van intervisie zijn:

Goed dat je intervisie overweegt!

Kom (30 minuten kosteloos) kennismaken om te ontdekken wat er mogelijk is.

Ik nodig je graag uit om niet oordelend en vanuit jouw eigen kracht, ‘actief’ in beweging te komen ofwel … !

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg* – Albert Einstein.